OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU

 • Prihlásiť objekt/súbor stavieb (ďalej iba ako objekt) do súťaže môže vlastník alebo správca objektu, prípadne projektant alebo realizátor obnovy so súhlasom majiteľa alebo správcu.

 • Prihlásiť možno tak súkromný ako aj verejný objekt historického stavebného fondu (postavený do roku 1950), ktorý bol dobre udržiavaný, prešiel obnovou, bol opravený a/alebo revitalizovaný.

 • Objekt je možné prihlásiť prostredníctvom zaslania základných informácií: identifikačné údaje, stručný popis objektu a jeho funkcie ako aj popis vykonaných prác obnovy (v rozsahu max. 1 normostrany textu) a fotodokumentáciu objektu. Podklady je potrebné zaslať na adresu sekretariátu ceny v digitálnej alebo tlačenej podobe. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností je možné kontaktovať sekretariát Ocenenia, viď nižšie.

 • Objekty budú po doručení návrhu na prihlásenie a po kontaktovaní majiteľa alebo správcu navštívené povereným pracovníkom AINovy.

 • Prihlásené objekty budú posudzované odbornou komisiou v dvojstupňovom hodnotení. V prvom stupni budú hodnotené zaslané prihlášky objektov s prílohami. Vybrané objekty postúpia do druhého stupňa a budú následne prezentované na internetovej stránke AINovy.

 • Ocenenie za príkladnú obnovu má dve kategórie, v ktorých budú prihlásené objekty súťažiť: „Ocenenie verejnosti“ a „Ocenenie odbornej poroty“.

 • V kategórií „Ocenenie verejnosti“ prebehne hlasovanie verejnosti prostredníctvom internetovej stránky www.prikladnaobnova.sk a zvíťazí objekt s najvyšším počtom hlasov.

 • V kategórií „Ocenenie odbornej poroty“ porota osobne navštívi vybrané objekty a rozhodne o udelení ocenení.

 • Víťazné objekty v každej z kategórií budú ocenené plaketou a čestným diplomom, ktorý prevezme majiteľ alebo správca objektu pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia Ocenenia za príkladnú obnovu.

 • Udelenie Ocenenia za príkladnú obnovu nezakladá právny nárok na poskytnutie finančnej odmeny.

 • Objekty je možné prihlásiť počas celého roka, vyhodnotenie súťaže a slávnostné odovzdávanie ceny prebieha vždy v závere roka, zvyčajne v priestoroch Academie Istropolitany Novy/Informačnom centre vo Svätom Jure. Objekty nominované po uzavretí prihlášok (30.10.) budú zaradené do súťaže v nasledujúcom ročníku.

 

 • Máte návrh na ocenenie?

  Videli ste pri potulkách po Bratislavskom kraji pekne obnovený tradičný objekt, ktorý by ste chceli navrhnúť na ocenenie? V tom prípade kliknite na dolné tlačítko.

  Pošlite nám tip

Na vrch stránky