predel_okno

Academia Istropolitana Nova

Vzdelávanie
Konzultačná činnosť
Aplikovaný výskum
Medzinárodná spolupráca
Komunitné aktivity

 

Academia Istropolitana Nova (AINova) bola založená
v roku 1996. Poslaním inštitúcie je vzdelávať
dospelých a vytvárať priestor na prenos
vedomostí a skúseností pre našich partnerov,
a tým podporovať ich aktívnu úlohu v ďalšom
rozvoji Slovenska a európskeho regiónu s dôrazom
na zachovanie a propagáciu jeho kultúrneho
dedičstva.

 

https://www.ainova.sk/

 

Inštitúcia získala za svoje aktivity v oblasti vzdelávania
a osvety o ochrane a rozvoji kultúrneho
dedičstva prestížne medzinárodné ocenenie
Europa Nostra Award.

predel_okno