V rokoch 2010 až 2012 prebiehala súťaž v rámci Malokarpatského regiónu a od roku 2013 sa rozšírila na celý Bratislavský kraj. Partermi AINovy pri realizácii súťaže sú Bratislavský samosprávny kraj a Prvá stavebná sporiteľňa.


Cieľom súťaže je popularizovať tému obnovy historického stavebného fondu a tiež poukázať na skutočnosť, že kvalita prostredia, v ktorom žijeme, a starostlivosť oň, je záležitosťou celej spoločnosti. Každý majiteľ objektu spoluvytvára vzhľad mestečiek a obcí v našom regióne a prispieva svojím dielom k jeho celkovému obrazu. Či už stavbou nového domu, alebo obnovou už existujúcej stavby, vždy spoluvytvára aj prostredie pre ostatných.


AINova a jej partneri oceňujú snahu o zachovanie, obnovu a využívanie historického stavebného fondu. Ide často o objekty, ktoré nie sú predmetom pamiatkovej ochrany, avšak napriek tomu urobili ich vlastníci alebo správcovia všetko pre záchranu ich kultúrnych a historických hodnôt.


Okrem ocenení, ktoré udelí odborná porota, verejné internetové hlasovanie určí víťaza Ocenenia verejnosti. Víťazné objekty v oboch kategóriách dostanú pamätnú plaketu a diplomy, ktoré si prevezmú majitelia objektov pri slávnostnom vyhodnotení súťaže.


Každý z príkladov obnovy predstavených na tejto stránke je jedinečný a pri realizácii prác bolo potrebné použiť rozdielne, na mieru šité riešenia. Uvedené projekty môžu byť podnetom na zamyslenie a poskytnúť inšpiráciu ďalším stavebníkom.

V rokoch 2010 až 2012 prebiehala súťaž v rámci Malokarpatského regiónu a od roku 2013 sa rozšírila na celý Bratislavský kraj. Partermi AINovy pri realizácii súťaže sú Bratislavský samosprávny kraj a Prvá stavebná sporiteľňa.

 

Cieľom súťaže je popularizovať tému obnovy historického stavebného fondu a tiež poukázať na skutočnosť, že kvalita prostredia, v ktorom žijeme, a starostlivosť oň, je záležitosťou celej spoločnosti. Každý majiteľ objektu spoluvytvára vzhľad mestečiek a obcí v našom regióne a prispieva svojím dielom k jeho celkovému obrazu. Či už stavbou nového domu, alebo obnovou už existujúcej stavby, vždy spoluvytvára aj prostredie pre ostatných.

 

AINova a jej partneri oceňujú snahu o zachovanie, obnovu a využívanie historického stavebného fondu. Ide často o objekty, ktoré nie sú predmetom pamiatkovej ochrany, avšak napriek tomu urobili ich vlastníci alebo správcovia všetko pre záchranu ich kultúrnych a historických hodnôt.

 

Okrem ocenení, ktoré udelí odborná porota, verejné internetové hlasovanie určí víťaza Ocenenia verejnosti. Víťazné objekty v oboch kategóriách dostanú pamätnú plaketu a diplomy, ktoré si prevezmú majitelia objektov pri slávnostnom vyhodnotení súťaže.

Každý z príkladov obnovy predstavených na tejto stránke je jedinečný a pri realizácii prác bolo potrebné použiť rozdielne, na mieru šité riešenia. Uvedené projekty môžu byť podnetom na zamyslenie a poskytnúť inšpiráciu ďalším stavebníkom.

Prihlásiť objekt/súbor stavieb (ďalej iba ako objekt) do súťaže môže vlastník alebo správca objektu, prípadne projektant alebo realizátor obnovy so súhlasom majiteľa alebo správcu. 

 

Prihlásiť možno tak súkromný ako aj verejný objekt historického stavebného fondu (postavený do roku 1950), ktorý bol dobre udržiavaný, prešiel obnovou, bol opravený a/alebo revitalizovaný. 

 

Objekt je možné prihlásiť prostredníctvom zaslania základných informácií: identifikačné údaje, stručný popis objektu a jeho funkcie ako aj popis vykonaných prác obnovy (v rozsahu max. 1 normostrany textu) a fotodokumentáciu objektu. Podklady je potrebné zaslať na adresu sekretariátu ceny v digitálnej alebo tlačenej podobe. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností je možné kontaktovať sekretariát Ocenenia, viď nižšie. 

 

Objekty budú po doručení návrhu na prihlásenie a po kontaktovaní majiteľa alebo správcu navštívené povereným pracovníkom AINovy. 

 

Prihlásené objekty budú posudzované odbornou komisiou v dvojstupňovom hodnotení. V prvom stupni budú hodnotené zaslané prihlášky objektov s prílohami. Vybrané objekty postúpia do druhého stupňa a budú následne prezentované na internetovej stránke AINovy. 

 

Ocenenie za príkladnú obnovu má dve kategórie, v ktorých budú prihlásené objekty súťažiť: „Ocenenie verejnosti“ a „Ocenenie odbornej poroty“. 

 

V kategórií „Ocenenie verejnosti“ prebehne hlasovanie verejnosti prostredníctvom internetovej stránky www.prikladnaobnova.sk a zvíťazí objekt s najvyšším počtom hlasov. 

V kategórií

„Ocenenie odbornej poroty“ porota osobne navštívi vybrané objekty a rozhodne o udelení ocenení. 

 

Víťazné objekty v každej z kategórií budú ocenené plaketou a čestným diplomom, ktorý prevezme majiteľ alebo správca objektu pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia Ocenenia za príkladnú obnovu. 

 

Udelenie Ocenenia za príkladnú obnovu nezakladá právny nárok na poskytnutie finančnej odmeny. 

 

Objekty je možné prihlásiť počas celého roka, vyhodnotenie súťaže a slávnostné odovzdávanie ceny prebieha vždy v závere roka, zvyčajne v priestoroch Academie Istropolitany Novy/Informačnom centre vo Svätom Jure. Objekty nominované po uzavretí prihlášok (30.10.) budú zaradené do súťaže v nasledujúcom ročníku.

V porote Ocenenia za príkladnú obnovu sú
každoročne zástupkyne a zástupcovia donorov
a organizátora a súčasne tiež prizvaní experti
z partnerských inštitúcií AINovy.

 

AKTUÁLNE ZLOŽENIE POROTY:
(mená sú uvedené v abecednom poradí)

• Mag. Juraj Droba, MBA, MA
(Bratislavský samosprávny kraj, predseda)
• Mgr. Lucia Gembešová
(Academia Istropolitana Nova, členka vedenia)

• Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., MsC.
(Pamiatkový úrad SR, generálny riaditeľ)
• Dr. Redouane Sedrati, LL.M, MBA
(Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., člen predstavenstva)

 

AKTUÁLNY ORGANIZAČNÝ TÍM:
• Mgr. Lucia Gembešová
(Academia Istropolitana Nova, členka vedenia
a vedúca oddelenia Ochrana a rozvoj kultúrneho
dedičstva)
• Ing. Zuzana Svítková
(Academia Istropolitana Nova, projektová
manažérka oddelenia)
• Helena Bakaljarová
(Academia Istropolitana Nova, externá
spolupracovníčka oddelenia)

 

V PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOCH BOLI ČLENKAMI
A ČLENMI POROTY (V ABECEDNOM PORADÍ):
• Prof. Akad. arch. Ing. arch. Ján M. Bahna
(Spolok architektov Slovenska)
• Ing. Miloš Blanárik
(Prvá stavebná sporiteľňa. a. s.)
• Mag. Juraj Droba, MBA, MA
(Bratislavský samosprávny kraj)
• Ing. Pavol Frešo
(Bratislavský samosprávny kraj)
• Ing. Ľuboš Fussek
(Baumit, spol. s r. o.)
• Mgr. Lucia Gembešová
(Academia Istropolitana Nova)
• Ing. arch. Erika Horanská
(Academia Istropolitana Nova)
• Ing. arch. Henrieta Hošovská
(Bratislavský samosprávny kraj)
• Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.
(Pamiatkový úrad SR, Pro Monumenta)
• PhDr. Peter Jurkovič
(Krajský pamiatkový úrad Bratislava)
• Ing. arch. Jaroslav Kilián
(Academia Istropolitana Nova)
• Mgr. Peter Kresánek
(Simplicissimus vydavateľstvo, s. r. o.)
• Mgr. Albert Marenčin
(vydavateľstvo Marenčin PT, spol. s. r. o.)
• Mag. David Marwan
(Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.)
• JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.
(Bratislavský samosprávny kraj)
• PhDr. Kálmán Petőcz, PhD.
(Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku)
• Mag. Herbert G. Pfeiffer
(Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.)
• Mgr. Branislav Rezník
(Pamiatkový úrad SR, Pro Monumenta)
• PhDr. Peter Slavkovský, DrSc.
(Ústav etnológie, Slovenská akadémia vied)
• Ing. Ladislav Šebo
(Karpatská perla, s. r. o.)
• Mgr. Rastislav Šenkirik
(Bratislavský samosprávny kraj)
• Ing. arch. Michal Škrovina
(Academia Istropolitana Nova)
• Ing. Miroslav Uličný
(Tatra banka)
• Mgr. Marcel David Zajac
(Nadácia Tatra banky) 

Náležitosti potrebné na prihlásenie do súťaže:
Poštová adresa objektu
Kontaktné údaje na vlastníka, alebo správcu objektu
Stručný popis objektu, funkčného využitia a postupu obnovy (max. 1 normostrana textu)
Fotografie objektu (5-10 ilustračných záberov, prípadne i zábery objektu pred obnovou)
Obdobie realizácie obnovy

 

SEKRETARIÁT OCENENIA:
Mgr. Lucia Gembešová
členka vedenia AINovy
E-mail: ainova@ainova.sk
Tel: 02/4497 0452-53

Ing. Zuzana Svítková
projektová manažérka AINovy
E-mail: bhcd@ainova.sk
Tel: 02/4497 0452-53

Academia Istropolitana Nova (AINova)
odd. Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva
Prostredná 47/A
900 21 Svätý Jur
www.ainova.sk

Ak chcete dať hlas niektorému z objektov súčasného ročníka, ktorý je predstavený v GALÉRII OBJEKTOV, tak stačí “rozkliknúť” si jeho nadpis – dostanete sa tak k fotografiám a k opisu Vami vybraného objektu – v hornej pravej časti, pri názve objektu, sa nachádza červené “tlačítko” s nápisom HLASUJ. Kliknutím na toto tlačítko hlasujete za uvedený objekt.

 

Z jednej IP adresy sa dá hlasovať iba jeden raz a aj viac počítačov môže mať pridelenú jednu IP adresu (všetky počítače v jednej kancelárii).

 

Cenu verejnosti získa objekt s najvyšším počtom hlasov.

Už čoskoro…