Náležitosti potrebné na prihlásenie do súťaže:
Poštová adresa objektu
Kontaktné údaje na vlastníka, alebo správcu objektu
Stručný popis objektu, funkčného využitia a postupu obnovy (max. 1 normostrana textu)
Fotografie objektu (5-10 ilustračných záberov, prípadne i zábery objektu pred obnovou)
Obdobie realizácie obnovy


SEKRETARIÁT OCENENIA:
Mgr. Lucia Gembešová
členka vedenia AINovy
E-mail: ainova@ainova.sk
Tel: 02/4497 0452-53

 

Ing. Zuzana Svítková
projektová manažérka AINovy
E-mail: bhcd@ainova.sk
Tel: 02/4497 0452-53

 

Academia Istropolitana Nova (AINova)
odd. Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva
Prostredná 47/A
900 21 Svätý Jur
www.ainova.sk