V porote Ocenenia za príkladnú obnovu sú
každoročne zástupkyne a zástupcovia donorov
a organizátora a súčasne tiež prizvaní experti
z partnerských inštitúcií AINovy.

 

V roku 2020 pracovala porota v nasledujúcom zložení
(mená sú uvedené v abecednom poradí):

 

• Prof. Akad. arch. Ing. arch. Ján M. Bahna
(Spolok architektov Slovenska, viceprezident
pre Bratislavský región)
• Ing. Miloš Blanárik
(Prvá stavebná sporiteľňa. a. s., poradca
predstavenstva pre vzťahy s verejnosťou)
• Mag. Juraj Droba, MBA, MA
(Bratislavský samosprávny kraj, predseda)
• Mgr. Lucia Gembešová
(Academia Istropolitana Nova, členka vedenia)
• Ing. arch. Henrieta Hošovská
(Bratislavský samosprávny kraj, odd. územného
plánu a GIS)
• Mag. David Marwan
(Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., člen predstavenstva)

 

ORGANIZAČNÝ TÍM V ROKU 2020:
• Mgr. Lucia Gembešová
(Academia Istropolitana Nova, členka vedenia
a vedúca oddelenia Ochrana a rozvoj kultúrneho
dedičstva)
• Ing. Zuzana Svítková
(Academia Istropolitana Nova, projektová
manažérka oddelenia)
• Helena Bakaljarová
(Academia Istropolitana Nova, externá
spolupracovníčka oddelenia)

 

V ROČNÍKOCH 2010 – 2019 BOLI ČLENKAMI
A ČLENMI POROTY (V ABECEDNOM PORADÍ):
• Prof. Akad. arch. Ing. arch. Ján M. Bahna
(Spolok architektov Slovenska)
• Ing. Miloš Blanárik
(Prvá stavebná sporiteľňa. a. s.)
• Mag. Juraj Droba, MBA, MA
(Bratislavský samosprávny kraj)
• Ing. Pavol Frešo
(Bratislavský samosprávny kraj)
• Ing. Ľuboš Fussek
(Baumit, spol. s r. o.)
• Mgr. Lucia Gembešová
(Academia Istropolitana Nova)
• Ing. arch. Erika Horanská
(Academia Istropolitana Nova)
• Ing. arch. Henrieta Hošovská
(Bratislavský samosprávny kraj)
• Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.
(Pamiatkový úrad SR, Pro Monumenta)
• PhDr. Peter Jurkovič
(Krajský pamiatkový úrad Bratislava)
• Ing. arch. Jaroslav Kilián
(Academia Istropolitana Nova)
• Mgr. Peter Kresánek
(Simplicissimus vydavateľstvo, s. r. o.)
• Mgr. Albert Marenčin
(vydavateľstvo Marenčin PT, spol. s. r. o.)
• Mag. David Marwan
(Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.)
• JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.
(Bratislavský samosprávny kraj)
• PhDr. Kálmán Petőcz, PhD.
(Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku)
• Mag. Herbert G. Pfeiffer
(Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.)
• Mgr. Branislav Rezník
(Pamiatkový úrad SR, Pro Monumenta)
• PhDr. Peter Slavkovský, DrSc.
(Ústav etnológie, Slovenská akadémia vied)
• Ing. Ladislav Šebo
(Karpatská perla, s. r. o.)
• Mgr. Rastislav Šenkirik
(Bratislavský samosprávny kraj)
• Ing. arch. Michal Škrovina
(Academia Istropolitana Nova)
• Ing. Miroslav Uličný
(Tatra banka)
• Mgr. Marcel David Zajac
(Nadácia Tatra banky)

 

ORGANIZAČNÝ TÍM V ROKOCH 2010 – 2019:
• pracovníčky a pracovníci oddelenia Ochrana a rozvoj
kultúrneho dedičstva v AINove
• fotodokumentáciu k objektom v rokoch 2010 až
2019 vytvorila najmä Helena Bakaljarová
(pracovníčka menovaného oddelenia)