Prihlásiť objekt/súbor stavieb (ďalej iba ako objekt) do súťaže môže vlastník alebo správca objektu, prípadne projektant alebo realizátor obnovy so súhlasom majiteľa alebo správcu. 

 

Prihlásiť možno tak súkromný ako aj verejný objekt historického stavebného fondu (postavený do roku 1950), ktorý bol dobre udržiavaný, prešiel obnovou, bol opravený a/alebo revitalizovaný. 

 

Objekt je možné prihlásiť prostredníctvom zaslania základných informácií: identifikačné údaje, stručný popis objektu a jeho funkcie ako aj popis vykonaných prác obnovy (v rozsahu max. 1 normostrany textu) a fotodokumentáciu objektu. Podklady je potrebné zaslať na adresu sekretariátu ceny v digitálnej alebo tlačenej podobe. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností je možné kontaktovať sekretariát Ocenenia, viď nižšie. 

 

Objekty budú po doručení návrhu na prihlásenie a po kontaktovaní majiteľa alebo správcu navštívené povereným pracovníkom AINovy. 

 

Prihlásené objekty budú posudzované odbornou komisiou v dvojstupňovom hodnotení. V prvom stupni budú hodnotené zaslané prihlášky objektov s prílohami. Vybrané objekty postúpia do druhého stupňa a budú následne prezentované na internetovej stránke AINovy. 

 

Ocenenie za príkladnú obnovu má dve kategórie, v ktorých budú prihlásené objekty súťažiť: „Ocenenie verejnosti“ a „Ocenenie odbornej poroty“. 

 

V kategórií „Ocenenie verejnosti“ prebehne hlasovanie verejnosti prostredníctvom internetovej stránky www.prikladnaobnova.sk a zvíťazí objekt s najvyšším počtom hlasov. 

 

V kategórií „Ocenenie odbornej poroty“ porota osobne navštívi vybrané objekty a rozhodne o udelení ocenení. 

 

Víťazné objekty v každej z kategórií budú ocenené plaketou a čestným diplomom, ktorý prevezme majiteľ alebo správca objektu pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia Ocenenia za príkladnú obnovu. 

 

Udelenie Ocenenia za príkladnú obnovu nezakladá právny nárok na poskytnutie finančnej odmeny. 

 

Objekty je možné prihlásiť počas celého roka, vyhodnotenie súťaže a slávnostné odovzdávanie ceny prebieha vždy v závere roka, zvyčajne v priestoroch Academie Istropolitany Novy/Informačnom centre vo Svätom Jure. Objekty nominované po uzavretí prihlášok (30.10.) budú zaradené do súťaže v nasledujúcom ročníku.