Suchohrad – revitalizácia centra obce

Suchohrad je najmenšia obec v okrese Malacky a tiež jedna z najmenších v Bratislavskom kraji. Leží v najzápadnejšej časti regiónu Záhorie pri rieke Morave. Celý kataster obce sa nachádza v CHKO Záhorie (Chránená krajinná oblasť). Navyše má aj štyri územia európskeho významu a dve prírodné rezervácie. Cez obec vedie trasa Moravskej cyklocesty. Veľká časť územia bola tzv. hraničným pásmom, bez možnosti vstupu pre obyvateľov, preto je tu príroda vo veľmi vzácne zachovalom stave.

 

Predmetom riešenia obnovy bola úprava verejného priestranstva pred jednotlivými významnými objektmi, tvoriace spolu centrum obce, zahŕňajúc priestor pred obecným úradom, námestie s parčíkom, priestor pred kostolom a autobusovou zastávkou, budovou pošty a kultúrnym domom.Projekt revitalizácie námestia sa realizoval vďaka príspevku z Fondov EU.

 

Stav centra obce začiatkom roku 2009
Pred rekonštrukciou boli verejné priestory v centre obce – miestne komunikácie, chodníky a priestranstvo s autobusovou zastávkou v zlom technickom stave. Pred obecným úradom, kultúrnym domom i kostolom boli plochy ohraničené betónovými múrikmi a kovovými plotmi s nekoncepčnou a zanedbanou výsadbou.

 

Návrh a realizácia:
Hlavnou myšlienkou bolo revitalizovať, obnoviť centrálnu časť obce a jej verejné priestory tak, aby mohli lepšie slúžiť svojmu účelu ako kultúrno-spoločenský, oddychový a reprezentačný obecný priestor, definovať hranice komunikácií, chodníkov a oddychových zón a pritom uchovať vidiecky ráz priestoru.

 

Pred Obecným úradom, tak ako aj na ďalších miestach centrálnej časti obce boli odstránené kovové ploty s betónovými múrikmi a ohraničením cesty vytvorené chodníky pre peších pozdĺž cesty. Vstup do Obecného úradu bol vybavený novou rampou pre občanov s obmedzenou schpnosťou pohybu. Priestor pred obecným úradom dostal nové lavičky, informačné tabule a vlajkové stožiare. Na mieste poškodeného smreku bola umiestnená replika drevenej zvoničky – staronového symbolu obce Suchohrad.

 

Realizované boli taktiež sadové úpravy pozdĺž chodníka ako aj vo dvore OcÚ. Pôvodná šachta s externým vodovodom (dnes „studňa“) bola upravená na sedenie.

 

Jednotlivé spevnené plochy centra boli upravené odlišne podľa funkcie a významu, dlažby boli kladené nasucho do zhutneného podkladu. Priestor námestia s parčíkom bol vydláždený tehlovou dlažbou. Priestranstvo slúži v súčasnosti na stretávanie a oddych obyvateľov, kultúrne akcie či drobné trhy. Zároveň sú tu umiestnené vstupy na pozemky dvoch priľahlých rodinných domov a do objektu bývalej školy. Parčík s pomníkom ostal po odstránení plota zachovaný v parkovej úprave. Pomník padlých sa opatrne rozobral, bol preň vybudovaný nový základ posunutý smerom do námestíčka, na ktorý bol opätovne postavený. Plocha okolo pamätníka bola vydláždená kamennými kockami, samotný parčík dostal povrch z pieskovcovej drvy a boli pri ňom osadené lavičky.

 

Priestor pred kostolom s autobusovou zastávkou bol vydláždený tehlovou lícovkou a zväčšený ubratím z asfaltovej širokej časti cesty. Vznikol tak pohodlný nástupný priestor do rímskokatolického kostola Krista Kráľa a taktiež priestranný čakací priestor s novoosadenou autobusovou zastávkou drevenej konštrukcie. V tejto časti sa nachádza súbor krásnych, takmer storočných líp, pod ich korunami boli umiestnené lavičky. Za zastávkou boli umiestnené stojany na uzamykanie bicyklov. Od zastávky vedie tiež dláždený chodník z betónovej dlažby smerom ku garáži autobusov SAD. V tomto objekte je aj miestnosť pre šoférov, keďže Suchohrad je koncová obec.

 

Medzi kostolom a poštou bola asfaltová cesta zrušená a nahradená betónovou dlažbou. Takto slúži pre peších a občasné zásobovanie. Vstup do pošty bol vybavený novou nástupnou rampou a schodmi. Kontajnery na separovaný odpad boli pohľadovo oddelené drevenými panelmi a plagátovacou plochou. Je tu tiež umiestnený verejný telefón. Mozaiku solitérnych stromov dotvára lipa pred Poštou, ktorá je najväčšia, s kmeňom so spodným priemerom cca 150cm.

 

Priestor pred Kultúrnym domom bol riešený najrozmanitejšie. Trávnatá plocha oplotená kovovým plotom na betónovom múriku bola z väčšej časti vydláždená tehlovou dlažbou. V strede ostala trávnatá plocha s novovysadenými dvoma stromami, detskými hojdačkami a vonkajším stolom na stolný tenis. Pozdĺž Kultúrneho domu pri chodníku z vápencovej drvy boli oproti mini ihrisku umiestnené lavičky. Lavičiek bolo v centre obce umiestnených viacero, napr. popri chodníku vedúceho k vstupu do Kultúrneho domu alebo popri širšom chodníku pozdĺž hlavnej cesty. Studňa – pôvodne iba šachta s vodovodom – nachádzajúca sa pri trafostanici, bola nadmurovaná a bola na ňu nainštalovaná ručná pumpa na vodu.

 

Tiež bolo myslené na odvodnenie jednotlivých plôch v centre obce spádovaním a odvedením dažďovej vody novými žľabmi do jestvujúceho odvodňovacieho systému a do vsakovačiek.

 

Projekt sadových úprav bol spracovaný v spolupráci s krajinnou architektkou Ing. Katarínou Tomanovou Porubčinovou. Obyvatelia Suchohradu i návštevníci obce oceňujú návrh i realizáciu zachovávajúcu vidiecky ráz použitím tradičných drevín a rastlín (ozdobná jabloň, ruže, levanduľa a pod.)

 

Celá plocha riešeného územia bola dosvetlená novými solárnymi lampami.

 

Majiteľ: Obec Suchohrad

 

Autori projektu: Ing. arch. Jozef Frajka, Ing. arch. Boris Hochel


Sadové úpravy: Ing. Katarína Tomanová Porubčinová