Múzeum stará Devínska, Bratislava-Devínska Nová Ves

Objekt bývalej pekárne a hostinca Furmanka sa nachádza v centre mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, na Istrijskej ulici v blízkosti Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku. Budova so sedlovou strechou je situovaná dlhšou stranou pozdĺž ulice, na severnej strane je spojená so susediacim domom. Južná strana ostala odhalená po asanácii podobného objektu. Zadnú – dvorovú časť budovy pre jej havarijný stav samospráva ešte minulý rok nechala zbúrať. Budova mala pôvodne tiež pivnicu, tá však bola v minulosti zasypaná.

 

Objekt slúžil v posledných rokoch pre rôzne rozdielne prevádzky, ako napríklad stolárstvo, pekáreň a obchod s potravinami, či  pohostinstvo. To sa odrazilo aj na viacnásobných dispozičných úpravách v interiéri objektu. Priestory boli rozdelené na tri časti – pohostinstvo, potraviny a sklad, s chodbou pozdĺž zadnej časti, so samostatným vchodom do dvorového, dnes už asanovaného traktu. Budova je postavená prevažne z pálených tehál, v kombinácii s lomovým kameňom, spájaných vápennou maltou. Jej uličný trakt dlho odolával rôznym programovým náplniam objektu a zachoval si typický vidiecky ráz.

 

Samospráva MČ DNV sa rozhodla niekoľko rokov chátrajúci objekt zachrániť a v rámci revitalizácie historickej Istrijskej ulice obnoviť na účely Múzea starej Devínskej. Zámerom bolo získať reprezentatívny priestor pre vlastné múzeum prezentujúce starú Devínsku Novú Ves. Vyčlenili na obnovu finančné prostriedky a začiatkom roka 2014 sa rozhodli pre vhodné dispozičné riešenie a architektonické stvárnenie, ktoré zohľadňovalo i finančné možnosti obnovy.

 

V lete sa pristúpilo k samotnej obnove a adaptácii, počas ktorej bol objekt prispôsobený pre potreby múzea. Samotný pôdorys i fasádne priečelia a okenné i dverové otvory pritom ostali zachované v pôvodnom členení. Objekt dostal nové drevené okná i dvere dotvorené jednoduchými šambránami. Vnútorné priečky v objekte boli čiastočne odstránené. Vovnútri objektu vznikol priestor, ktorý bude neskôr slúžiť ako dobová izba – v nej bolo osadené i jedno obnovené pôvodné okno. Zrekonštruovaná bola časť s hygienickými zariadeniami.

 

V celom objekte bol odstránený záklop stropu, čím sa krov otvoril až po štít strechy. Tým celý interiér získal opticky aj pocitovo na priestore, pretože pôvodne boli stropy na budove pomerne nízke. Opláštenie južného štítu bolo nahradené presklennou stenou, čo výrazne presvetlilo celý objekt. Pôvodný krov ostal zachovaný, niektoré veľmi poškodené trámy však museli byť vymenené. Všetky trámy boli nakoniec spevnené kotevnými pásnicami na zabezpečenie väčšej stability objektu. Zo zadnej strany objektu bol vybudovaný bezbariérový prístup do budovy. Keďže obvodové múry po otlčení pôvodnej omietky boli nerovné a na mnohých miestach mali veľmi rozdielnu hrúbky, boli kvôli vyrovnaniu pokryté sadrokartónom v hrúbke od 2cm do 5 cm. Fasáda nakoniec dostala bielu štruktúrovanú omietku. Na južnej fasáde pribudlo okrem toho grafické znázornenie historickej mapy Devínskej Novej Vsi z roku 1880. Okrem budovy boli tiež obnovené okolité chodníky a zeleň.

 

Obnovená budova bude budúci rok sprístupnená verejnosti ako Múzeum starej Devínskej, objekt bude prevádzkovať Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku. Časť priestorov bude venovaná prezentácii dobových predmetov dennej potreby, pripomínajúcich život starých Devínskonovovešťanov. Druhá časť priestorov bude slúžiť okrem dočasných výstav tiež premietaniu dokumentov o histórii obce.

 

Obnovou chátrajúcej budovy a jej okolia sa samospráva zaslúžila o zatraktívnenie frekventovanej Istrijskej ulici a o vytvorenie reprezentatívneho priestoru na prezentáciu histórie obce tak miestnym obyvateľom ako aj návštevníkom.

 

Majiteľ: Hlavné mesto SR Bratislava


Správca: MČ Devínska Nová Ves


Architektonický návrh: Ing. Mgr. art. Daniel Šubín, Ateliér BAAR s.r.o.


Obdobie realizácie: august – november 2014