Kostol sv. Jakuba vo Štvrtku na Ostrove

Vznik kostola sa datuje do prvej polovice 13. storočia. Je to pôvodne románska stavba s gotickými úpravami a prestavbami. Na západnom priečelí sú umiestnené dve veže, jedna románska a jedna gotická. Na južnej strane kostola je gotické polygonálne presbytérium. V roku 2012 kostol nebol v dobrom stavebno-technickom stave. Okrem zavĺhajúceho muriva a nutnosti opravy strechy potreboval celkovú obnovu aj interiér, v ktorom sa nachádzali sondy po predchádzajúcom archeologickom výskume. Naliehavých problémov bolo teda viac než dosť a zo začiatku nebol jasné, kde skôr začať.

 

Obnova kostola bola v tom čase pre farnosť a jej nového farára veľkou výzvou. Farnosť si stanovila za cieľ stihnúť obnovu do roku 2017, kedy obec mala osláviť osemsté výročie prvej písomnej zmienky z roku 1217.

 

Kostol je zapísaný ako Národná kultúrna pamiatka, a tak jeho obnova prebiehala za metodickej účasti príslušného Krajského pamiatkového úradu v Trnave a špecialistov na jednotlivé časti obnovy. Najprv bol riešený problém s odvodnením okolia kostola. Boli vybudované drenážne jamy na odvedenie dažďovej vody. Celý kostol bol napojený na tento systém. Týmto sa vo veľkej miere započalo vysúšanie kostola. Kostol sa totiž nachádza v terénnej priehlbine, pod úrovňou okolitej zástavby. V minulosti to bolo naopak, ale počas storočí sa terén naokolo navýšil. Kostol však ostal na svojej pôvodnej úrovni a tak voda z cesty a okolitých pozemkov stekala ku kostolu, čo spôsobovalo jeho zavĺhanie.

 

Následne v roku 2014 bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia strechy a krovu. Z podkrovia bolo vyvezených 16 kontajnerov odpadu (najmä vtáčieho trusu), ktorý sa tam za stáročia nahromadil. Stav konštrukcie krovu nad presbytériom si vyžiadal jeho úplnú rekonštrukciu. Zaujímavosťou bolo, že celý krov bol zmontovaný na zemi a potom pomocou žeriavu osadený na miesto. Na záver dostal kostol novú strešnú krytinu.

 

Potom sa ťažisko práce zameralo už aj na „jemnejšie“ reštaurátorské a umelecko-remeselné práce. Boli zrekonštruované okná s vitrážami. Tu bolo teba riešiť nielen opravu samotných vitráží, ale aj obnovu poškodených ostení, v ktorých boli voľakedy vitráže necitlivo osadené. V roku 2015 sa reštaurátorské práce presunuli na vzácny románsky portál umiestnený na západnom priečelí a do priestoru vstupnej predsiene pod vežami. Kamenný portál bol v zlom stave a predsieň bola dlhú dobu uzavretá. O to zaujímavejší bol objav najstarších omietkových vrstiev a fresky datovanej na prelom neskorej gotiky a ranného baroka. V murive, ktorým bol zo statických dôvodov zamurovaný jeden oblúk pod románskou vežou, sa našli stupne kamenného vretenového schodiska. Tie sú dnes prezentované pri ich pôvodnom mieste, kde kedysi slúžili ako schody na emporu. V malej miestnosti pod vežou vzniklo lapidárium, kde sú vystavené artefakty z kostola.

 

Obnovená bola aj fasáda kostola, kde boli opravené a doplnené poškodené časti omietok a zrealizovaný nový náter. Posledná väčšia fáza obnovy v roku 2016 bola zameraná na hlavnú loď kostola a presbytérium. Predchádzal jej rozsiahly archeologický výskum, ktorý priniesol viaceré zaujímavé zistenia o vývoji kostola. Pri archeologickom výskume sa v podlahe našli tri kamenné mramorové dosky, ktoré pôvodne slúžili ako epitafy. Boli z rovnakého kameňa ako krstiteľnica, ktorá sa v kostole zachovala ako aj najzachovalejší renesančný epitaf rodiny Méreyovcov, ktorý je vo svätyni. Nápisy na nich už boli úplne zničené a aby mohli zostať v kostole, našlo sa im nové využitie. Boli použité na výrobu nového oltára.

 

O podobe novej podlahy sa viedla diskusia. Návrh podlahy z udupanej hliny natretej vápnom by zodpovedal dobe vzniku kostola, no z hľadiska údržby a prevádzky kostola by bol v súčasnosti neudržateľný. Zrealizovaná bola podlaha s dlažbou a podlahovým vykurovaním, ktoré zabezpečuje najmodernejšia technológia – tepelné čerpadlo. Toto riešenie sa po roku fungovania veľmi osvedčilo. Kostol bol nanovo vysvätený v tomto roku a pôvodný cieľ – stihnúť jeho obnovu do významného výročia obce, sa farnosti podarilo naplniť.

 

Vlastník objektu: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Štvrtok na Ostrove

 

Autor/i projektu obnovy: Mgr. Elena Sabadošová; Ing. Gabriela Józan Horváth a kolektív

 

Dodávatelia/spolupráca: Mgr. art. Peter Šimon a kol.; Mgr. art. Tomáš Molnár a kol.; Mgr. Ladislav Čerba – Cserbaglass; Arles, s.r.o.; MK Stavebniny; Baumit s.r.o.; miestne stavebné firmy a drobní remeselníci

 

Obdobie realizácie obnovy: 2012 – 2017

 

Fotografie: JUDr. Silvia Franó; G. Molnár; fotoarchív farnosti vo Štvrtku na Ostrove; archív AINovy