Revitalizácia okolia Pustého kostolíka vo Svätom Jure

Tesne nad hlavnou cestou pred vstupom do mesta Svätý Jur smerom od Bratislavy, je situovaná kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, medzi miestnymi známa ako Pustý kostolík. Postavená bola pravdepodobne v 15. storočí. V 17. storočí. V jej blízkosti vznikla neskôr kalvária a stĺp so sochou Panny Márie.

 

Kaplnka s kalváriou, osadená na okraji viníc, je reprezentatívnym príkladom typickej kultúrnej krajiny malokarpatského regiónu. Poloha kaplnky, genius loci, ako aj pešie a cykloturistické trasy v jej okolí podporili myšlienku revitalizácie jej okolia. Mesto Svätý Jur sa do projektu pustilo s cieľom vytvoriť priestor pre oddych a rozjímanie návštevníkov, ktorých počet po dokončení cyklotrasy stúpa. V blízkosti kaplnky bola vybudovaná oddychová zóna pre cyklotrasu spájajúcu Svätý Jur, Raču a Vajnory a revitalizovaná bola tiež kalvária, pri ktorej bola vybudovaná nová krížová cesta.

 

Rešpektovanie historického, ale hlavne duchovného významu miesta, prírodných a krajinných hodnôt, bolo dôležitým východiskom pre návrh celého priestoru.

 

Oddychová zóna sa nachádza pri križovatke ciest medzi kaplnkou a kalváriou. Tvar odpočívadla je vymedzený kamennou stienkou a rozšíreným chodníkom, ktorý zároveň dovedie cyklistov späť na cyklotrasu. Pozdĺž kamennej stienky sú umiestnené stojany na bicykle, informačné panely, prístrešok a pergola. Tento oddychový priestor tvorí „námestie“, zakomponované do krajiny a okolitej zelene.

 

Cieľom revitalizácie kalvárie bolo charakter miesta využiť a pozdvihnúť. Preto architektonický a výtvarný návrh krížovej cesty vychádzal z daností terénu a miesta s úmyslom ho čo najprirodzenejšie začleniť do krajiny. Ideové riešenie bolo ovplyvnené predovšetkým situovaním krížovej cesty v blízkosti kaplnky – pútneho Mariánskeho miesta. Zároveň je v tesnej blízkosti cyklotrasy. Je to miesto s hlbokou tradíciou peších pútí, ktoré je v súčasnosti obohatené aj o pútnikov na bicykloch. Ide o prevažne mladých ľudí a rodiny s deťmi. Zámerom bolo vytvoriť pokojnú zónu pre stíšenie, meditatívny priestor, ktorý poskytne vhodné prostredie pre rozjímanie nad utrpením a obetou Krista na kríži.

 

Vstup a začiatok krížovej cesty sa nachádza v priestore pri cyklotrase, kde úpravou zanedbaného svahu boli vytvorené stojiská pre autá na spevnenej ploche z kamennej drte. Oporný kamenný múr z miestneho kameňa bol vystavaný suchou cestou, bez použitia malty, teda podobne ako bývajú tradičné kamenné stienky vo vinohradoch. Kamenný múr s terénnym schodiskom lemuje nástup do priestoru krížovej cesty a neskôr pokračuje ako nosný prvok pre osadenie jej jednotlivých zastavení.

 

Zastavenia krížovej cesty sú vyobrazené na tabuľkách z kovu kde sú kombinované techniky leptu a smaltovania. Osadené sú na múre z plnej pálenej tehly, ktorého spodná časť je vymurovaná z lomového kameňa.

 

Investor: Mesto Svätý Jur

 

Autori projektu: MA Blanka Cepková/MgA. Matúš Cepka (výtvarný zámer), Mgr. arch. Lucia Marušicová/Ing. arch. Peter Žalman, CSc. (architektonický zámer)

 

Realizácia projektu: 2015 – 2016

 

Fotografie: fotoarchív AINovy; Lucia Marušicová (situačný návrh)