Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa v Modre

Kostol sa nachádza v južnej – dolnej časti mesta Modra, na okraji historického centra. Predstavuje významný akcent historickej zástavby pri vstupe do mesta smerom od Šenkvíc. Obklopuje ho areál cintorína, ktorý je s centrom mesta prepojený lipovou alejou, vedúcou popri potoku.


Obnova tejto národnej kultúrnej pamiatky začala v roku 2011 a za 8 rokov sa podarilo chátrajúci objekt premeniť na klenot sakrálnej architektúry v meste i v rámci širšieho regiónu.

 

Kostol má bohatý stavebno-historický vývoj a je považovaný za najstaršiu sakrálnu pamiatku Modry. Jeho súčasná podoba pochádza z druhej polovice 18. storočia, keď bolo v roku 1763 prestavané presbytérium a o dva roky neskôr realizovaná i jeho výmaľba.

 

Vznik kostola sa však datuje už na koniec 13. storočia. Z tohto obdobia pochádza svätyňa so severnou sakristiou a východná polovica lode. Výmaľba interiéru freskami, z ktorej sa zachovali len malé časti, pochádza z prelomu 13. a 14. storočia. Na konci 14. storočia bola loď kostola predĺžená do súčasnej veľkosti a pribudli veľké južné okná. Presbytérium dostalo rebrovú klenbu, no loď zostala plochostropá. Loď kostola zaklenuli až na prelome 16. a 17. storočia a tiež pozdĺž južnej a severnej steny lode pristavali empory.

 

Jednotlivým prácam na obnove kostola predchádzali viaceré odborné výskumy, ktoré upresnili nielen spôsob a technológie obnovy, ale priniesli aj mnoho nových informácií o vzniku a postupnom vývoji kostola.

 

Samotná obnova začala od strechy, ktorá bola miestami už v havarijnom stave. Bol opravený krov, následne postupne vymenená strešná krytina a opravené štítové múry. Jednou z najväčších výziev v počiatočnej fáze obnovy bolo rozsiahle zavlhnutie muriva, ktoré miestami vystupovalo aj cez dva metre nad podlahou a spôsobilo značné poškodenie omietok.

 

Kostol stojí na ílovitej pôde, ktorá zabraňuje dažďovej vode vsakovať. Počas predchádzajúcich storočí sa zdvihol aj okolitý terén, tým ostal interiér kostola voči nemu položený nižšie. Pre zníženie vlhkosti bolo nutné odstrániť nefunkčný betónový žľab a sokel po obvode objektu, zrealizovať novú dažďovú kanalizáciu a odizolovať základy kostola horizontálnou hydroizoláciou. V interiéri presbytéria a oboch sakristií bol vytvorený drenážny kanál.

 

Počas obnovy boli poškodené omietky pod odborným dohľadom odstránené, aby sa murivo pred natiahnutím nových vápenných omietok mohlo vysušiť. Pod omietkami sa našli viaceré zaujímavé nálezy, ktoré upravili datovanie vzniku kostola.

 

Počas výkopových prác bol realizovaný archeologický výskum, ktorý upresnil vývojové stavebné etapy kostola. Na severnej strane bolo objavené dvojkomorové osárium (miesto, kde boli uložené kosti), a v predsieni kostola základy stredovekej veže, ktoré budú v štruktúre novej dlažby aj odprezentované.

 

Popri obnove sa realizovalo aj rozsiahle reštaurovanie novoobjavených stredovekých nástenných malieb, kamenných článkov a tiež hnuteľných častí kostola – oltárov, kazateľnice, sôch a obrazov. Dostalo sa taktiež na revitalizáciu a úpravu okolia kostola. Napriek tomu, že hlavná časť prác bola už ukončená, obnovy sa v blízkom čase dočká ešte niekoľko prvkov (organová skriňa, lavice, vstupný kamenný portál, gotické lavabo).

 

Postupná komplexná obnova kostola je výborným príkladom spojenia síl miestnej komunity, odborníkov a inštitúcií, a jej prínosom je nielen rekonštrukcia stavby, ale i oživenie pamiatky. Za úspešným procesom obnovy je veľké osobné nasadenie jednotlivcov i rozsiahla dobrovoľnícka práca.

Vlastník objektu: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Modra

Iniciátor obnovy: OZ Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre a Rímskokatolícky farský úrad v Modre

Stavebné a remeselné práce: firma Faltinovič; P. Bako, M. Šusták

Pamiatkové, reštaurátorské, archeologické výskumy: Mgr. art. Martin; Mgr. Haviarová; Mgr. Tihányi; Mgr. art. Fečo; Dr. phil. Hrnčiarik

Stavebno-techniké posudky: Ing. Bako; Ing. Kohút; Ing. Martinák; Ing. Juskanič, RNDr. Žitňan

Svetlo-technický návrh: Ing. Novomeský

Reštaurátorské práce: Akad.mal. Doc. V. Plekanec (barokové maľby na klenbe v presbytériu, stredoveké nástenné maľby v lodi, omietky interiéru sakristií); Mgr. art. P. Gregvorek (kamenné prvky, hnuteľný mobiliár); Akad. soch. M. Flajžík (hnuteľný mobiliár); Mgr. M. Hricková (oltárne obrazy)

Realizácia obnovy: 2011-2018

Donori a podporovatelia: Ministerstvo kultúry SR; Bratislavský samosprávny kraj; Mesto Modra; Malokarpatská komunitná nadácia Revia; Nadácia Orange; Nadácia Baumit; Nadácia VÚB; Nadácia Tatrabanky; Nadácia EPH; Tlačiareň Dóša a ďalší