Revitalizácia Malého parku v Stupave

Malý park je neformálny názov pre severozápadný cíp územia stupavského anglického parku, ktorý je súčasťou komplexu bývalého panstva a neskôr veľkostatku, s centrom v renesančnom kaštieli. Na okraji parku sú situované objekty skleníka z konca 19. storočia a tzv. Krupičkov dom, v ktorom býval záhradník. Park sa nachádza v centrálnej polohe mesta Stupava a predstavuje hodnotný priestor s funkciou verejnej zelene. 
 

Malý park bol v priebehu 2. pol. 20. stor. od ostatného parku odčlenený a rozdelený na niekoľko menších plôch. Kombinácia nevhodného využitia a nedostatočnej údržby vyústila do jeho zlého stavu – spustol a ocitol na okraji záujmu verejnosti aj jeho správcov.

 

Pred začatím procesu postupnej revitalizácie bola využívaná a udržiavaná len plocha v páse cca. 50 m od Hlavnej cesty. Ostatné plochy boli bez dlhodobej údržby, pokryté hustou náletovou vegetáciou, ktorá prekryla väčšinu kultúrno-spoločenských hodnôt priestoru.

 

Celkovej revitalizácii Malého parku predchádzala akcia zameraná na vyčistenie a obnovu historického skleníka v roku 2011, ktorá bola iniciovaná občianskym združením Ateliér KLiKA v spolupráci s Mestom Stupava a OZ Jablonka. Bola odstránená náletová vegetácia, prerastajúca konštrukciami a vyčistený priestor v bezprostrednom okolí skleníka. Objekt bol následne zameraný a zahájili sa prípravné práce jeho architektonicko-historického výskumu. Postupne sa tak začali ujasňovať predstavy o jeho obnove a ukázala sa aj potreba riešenia revitalizácie priestoru v kontexte celého parku.

 

Ďalším dôležitým krokom bolo vypracovanie zámeru revitalizácie Malého parku v roku 2014. Tento nový impulz prinieslo občianske združenie Pour Art. Zámer prepojil revitalizáciu priestoru Malého parku s obnovou skleníka a tzv. Krupičkovho domu. Jeden z prioritných cieľov bolo aj dosiahnutie opätovného prepojenia Malého a Kaštieľskeho parku a posilňovanie celistvosti tohto priestoru.

 

V roku 2015 bola realizovaná preriezka náletovej vegetácie na celej ploche Malého parku, prostredníctvom spolupráce členov OZ Pour Art a Mesta Stupava. Odstránený bol najmä hustý podrast s malým obvodom kmeňov, ktorý dominoval celému priestoru. Okrem toho bolo odvezené väčšie množstvo odpadu, ktorý sa tu v podobe divokých skládok za posledné desaťročia nahromadil. Následne sa pristúpilo k obnove premostenia Stupavského potoka, ktorý areál Malého a Kaštieľskeho parku rozdeľoval. Umiestnenie dvoch peších lávok vychádzalo z historického stavu, zachyteného v mapových podkladoch, ako aj vo zvyškoch zachovaných konštrukcií.

 

Vďaka naštartovaniu obnovy Malého parku sa rozbehli základné údržbové práce i v Kaštieľskom parku, kde sa koncom roka 2016 vykonalo čistenie poslednej výrazne zanedbanej a zarastenej plochy, ako aj výrub a bezpečnostný orez problematických drevín v blízkosti chodníkov.

 

Realizácia obnovy začala prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít a postupne boli do pravidelnej údržby zelene zapojení aj zamestnanci komunálnych služieb Mesta Stupava. V súčasnosti sa realizuje ďalšia fáza obnovy zameraná na vytvorenie prevádzkového zázemia pre návštevníkov a zamestnancov správy parku v Krupičkovom dome, obnovy statickej funkcie múrov skleníka a peších trás, ktoré budu využívané ako náučný chodník. Táto fáza je finančne podporená z programu Interreg SK-AT a predstavuje doposiaľ najväčšiu investíciu na obnovu parku v jeho novodobých dejinách.

 

Revitalizácia Malého parku je reprezentatívnym príkladom občianskej iniciatívy, ktorá spustila postupnú obnovu historicky hodnotného priestoru verejnej zelene.

 

Vlastník objektu: Mesto Stupava

 

Iniciátor obnovy: OZ Pour Art; OZ Ateliér KLiKA; Mesto Stupava; OZ Jablonka

 

Realizácia obnovy: 2011-2018

 

Donor: Bratislavský samosprávny kraj; Mesto Stupava