Náhrobok grófky Pálffyovej v Častej

Náhrobok grófky Antónie Pálffyovej, rod. Kolowrat-Krakowskej (1763 – 1842) zo 40. rokov 19. storočia patrí k pozoruhodným ukážkam sepulkrálnej architektúry malokarpatského regiónu. Ide o montovaný náhrobok v podobe „domčeka“ so sedlovou strechou, z centrálnej časti ktorej vyrastá vrcholový kríž s listovým zakončením ramien s korpusom Krista.

 

Dnes je náhrobok stiesnený medzi novými hrobmi a jeho areál vymedzuje kované mrežové oplotenie, zdobené liatymi detailmi.

 

Jedinečnosť náhrobku spočíva v kvalitnom umeleckom spracovaní i v osobnom prianí zomrelej byť pochovaná priamo na cintoríne v Častej. O sile jej vzťahu k obyvateľom Červenokamenského panstva svedčí text na náhrobku: Najlepšej matke, vďačné deti, ktorý možno intrepretovať ako výraz vzťahu komunity k svojej zemepánke, ktorá sa do pamäti regiónu zapísala ako veľká filantropka a podporovateľka núdznych.

 

Reštaurovanie náhrobku prebehlo v dvoch fázach:
prvá fáza: v októbri 2010 – marci 2011 bol zreštaurovaný samotný náhrobok: stabilizovaná jeho hmotná podstata, upevnené uvoľnené časti s očistením od nánosov depozitu s doplnením chýbajúcich častí a umelecko-remeselných detailov. Súčasťou reštaurovania bolo i vytvorenie epoxidového odliatku originálu vrcholového kríža v mierke 1:1, ktorého kritický stav nedovolil jeho opätovné vystavenie dlhodobému pôsobeniu klimatických podmienok. V záujme lepšej prezentácie bol náhrobok pri inštalácii na pôvodné miesto náhrobok otočený o 180 stupňov, aby bola jeho čelná strana nebola prekrývaná iných náhrobným kameňom.

 

druhá fáza: v júli – októbri 2012 prebehlo reštaurovanie kovanej železnej mreže, ktorá tvorí oplotenie náhrobku. Mreža bola výrazne skorodovaná, niektoré časti dekoratívnej výzdoby úplne chýbali. Pri reštaurovaní bola preto celá mreža ošetrená proti korózii, povrchovo upravená a chýbajúce časti doplnené podľa zachovaných originálov.

 

Správca objektu: Červenokamenské panstvo, o.z.