Múzeum ľudovej školy v Kráľovej, Modra

Kráľová je časť mesta Modry a nachádza sa tri kilometre od centra mesta. Založená bola pôvodne ako poddanská obec slobodného kráľovského mesta Modra. Jej poloha a nezastaviteľný terén mali za následok, že s mestom táto časť nikdy územne nesplynula a vyvíjala sa skôr ako dedinské sídlo. Významnú úlohu v jej historickom vývoji zohralo i osamostatnenie sa evanjelického cirkevného zboru na Kráľovej. Tento krok neznamenal však iba výstavbu nového kostola ale i zriadenie vlastnej školy, aby kraľovanské deti nemuseli, hlavne v nepriaznivom počasí, dochádzať do vzdialenej Modry. Spočiatku na vyučovanie miestnych evanjelických detí slúžil dom, ktorý cirkvi darovali miestni obyvatelia a vyučovali tam nekvalifikovaní učitelia. Prvá riadna škola bola zriadená v roku 1860 a mala jednu triedu. Prvým, už kvalifikovaným učiteľom sa stal Daniel Neumann, ktorého si kraľovanskí evanjelici sami vybrali a zvolili. Počas jeho 50 ročného pôsobenia v tejto funkcii počet žiakov vzrástol až na 138. Jedna trieda nezodpovedala tak veľkému počtu žiakov a učenie v nej bolo mimoriadne namáhavé.


Miestny cirkevný zbor sa rozhodol postaviť novú školu a rozdeliť tak vyučovanie do dvoch tried na mladších žiakov a starších žiakov. Veľkú zásluhu na jej vybudovaní mal miestny učiteľ Daniel Neumann a evanjelický farár Vladimír Jurkovič (brat architekta Dušana Jurkoviča), ktorý v tom čase na Kráľovej pôsobil. Na jar v roku 1903 sa začalo s výstavbou novej školy. Stavbu realizoval staviteľ Jozef Haltzel, stavebný materiál poskytlo mesto Modra a nadšene pomáhali obyvatelia Kráľovej.


Slávnostná posviacka a otvorenie školy sa konalo 13. septembra 1903. Nová škola bola jednotriedna s triedou v uličnom trakte a učiteľským bytom v zadnom trakte. Ľudová evanjelická škola na Kráľovej v takejto forme existovala až do 40. rokov 20. storočia. Neskôr boli cirkevné školy zoštátnené, vrátane ich inventáru. Stali sa súčasťou štátnej školy v Modre a na výučbu kraľovanských detí sa využívali až do začiatku 90. rokov, kedy bolo na Kráľovej definitívne zrušené vyučovanie detí.

 

Po reštitúcii boli budovy vrátené naspäť majiteľovi, CZ ECAV na Kráľovej. Pri príležitosti 400. výročia založenia Kráľovej sa naše Občianske združenie Modranská Beseda rozhodlo zrealizovať v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV v Modre – Kráľovej ako i ďalšími partnermi, projekt Poznaj svoje korene, ktorého cieľom bolo pripomenúť si históriu Kráľovej. Prostredníctvom organizovaných prednášok a stretnutí s obyvateľmi Kráľovej sa nám podarilo zozbierať veľké množstvo historickej fotodokumentácie a osobných spomienok a príbehov, ktoré sme sa rozhodli ďalej spracovať a prezentovať verejnosti. Jednou z foriem bolo i zriadenie múzea ľudovej školy.

 

Priestor pre zriadenie tohto múzea poskytol CZ ECAV v Modre – Kráľovej práve v budove bývalej evanjelickej školy z roku 1903, ktorá je jedným z mála pôvodných zachovaných objektov v Kráľovej. Budova školy zostala zachovaná vo svojom pôdoryse, ktorý tvorí jedna trieda v uličnom trakte a učiteľský byt v zadnom trakte, dvor a záhrada. Minimálne stavebné zásahy (rekonštrukcia učiteľského bytu a stavebno- technické úpravy) na objekte nenarušili jeho autentickosť ani architektonický výraz. Zachované zostali výrazové prvky na fasáde ako
i v interiéri, čo dodáva expozícii dobovú atmosféru. Zariadenie interiéru bolo zapožičané zo súkromných zbierok a od nadácie EDUcomp. Na príprave múzea sa podieľali okrem členov OZ Modranská Beseda a cirkevného zboru aj ďalší občania Kráľovej, ktorí nám nielen ochotne pomohli, ale i zapožičali dobové predmety zo svojich zbierok. Na zriadenie múzea sme získali finančné prostriedky z grantov MKN REVIA a Nadácie SPP.


Autorom expozície je Mgr. Agáta Petrakovičová. Na realizácii expozície sa podieľali členovia OZ Modranská Beseda. Múzeum bolo slávnostne sprístupnené v máji 2009 v rámci osláv 400.výročia založenia Kráľovej.

 

Národná 16, 900 01 Modra

 

Vlastník objektu: Cirkevný zbor ECAV v Modre – Kráľovej Národná 27, 900 01 Modra

 

Navrhovateľ: OZ Modranská Beseda Štúrova 61, 900 01 Modra


Zastúpený: Ing. arch. Hana Hlubocká

 

Foto: OZ Modranská Beseda