Kaplnka Panny Márie Snežnej, Modra

Baroková kaplnka Panny Márie Snežnej bola postavená v 2. polovici 18. storočia, neďaleko gotického kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa, v období kedy boli postupne postavené i ďalšie kaplnky v Modre a okolí.


Kult Panny Márie Snežnej, ktorý sa v strednej Európe rozšíril v 17. storočí, vznikol na základe legendy popisujúcej zázrak, ktorý sa udial v noci zo 4. na 5. augusta v Ríme.

 

V tomto období, kedy sú tu tradične najväčšie horúčavy, napadol na jednom pahorku sneh. Týmto zázrakom Panna Mária zjavila miesto pre výstavbu svojho chrámu rímskemu patricijovi Jánovi a jeho manželke, ktorí ju o to v modlitbách prosili, lebo sa im nedostalo potomkov a chceli jej svoj majetok venovať. Svoje predsavzatie i uskutočnili a na mieste popisovanom v legende dnes stojí bazilika Santa Maria Maggiore.


Kaplnka v Modre je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka. Na jej centrálny, kruhový pôdorys nadväzuje z južnej strany vstupná predsieň so zvoničkou na sedlovej streche.

 

Vnútorný priestor kaplnky je delený arkádou na vnútorný priestor s oltárom a chodbu okolo neho, kde je miesto pre veriacich počas omše. Priestor nad oltárom je zaklenutý kupolou s dekoratívnou výmaľbou.Obnova kaplnky bola zahájená v roku 2005 a po jej dokončení v roku 2010 bola vysvätená.


Poruchy kaplnky boli spôsobené najmä vzlínajúcou zemnou vlhkosťou vyrážajúcou na stenách a otrasmi z dopravy na ceste v jej tesnej blízkosti, ktoré sa prejavovali prasklinami v klenbe. Obnova, ktorá tejto obnove predchádzala, pozostávala z nahodenia brizolitovej omietky a nového náteru, čo problémy stavby len zhoršilo, nakoľko cement a syntetický náter zabránil „dýchaniu“ muriva. V prvom rade bolo treba odstrániť nevhodné materiály a zabezpečiť odvetranie tak, aby zvýšená vlhkosť mohla unikať do prostredia. Taktiež bolo potrebné vyriešiť problém s dažďovou vodou stekajúcou zo strechy a zvyšujúcou vlhkosť obvodového muriva.


Na vonkajšej strane muriva bol odstránený betónový sokel a okolo celej stavby bola zrealizovaná drenáž odvádzajúca dažďovú vodu do potoka. Do muriva bola nainjektovaná chemická hydroizolácia zabraňujúca vzlínaniu spodnej vody do stavby. Podlaha vo vnútri kaplnky bola vybraná a nová uložená do štrkového lôžka s tenkým cementovým poterom, pričom pri stenách bola ponechaná medzera vyplnená štrkom, aby zemná vlhkosť hromadiaca sa pod podlahou mohla tadiaľto unikať.

 

Omietka do výšky parapetu okien bola nahradená sanačnou omietkou na báze vápna. Povrchy stien boli nanovo vymaľované a vonkajšia stena susediaca s cestou opatrená i náterom proti fŕkajúcej vode z cesty pri prejazde vozidiel. Nakoľko je kaplnka v tesnej blízkosti cesty, už dva razy od jej obnovy sa stalo, že bola poškodená nárazom vozidla, našťastie nie veľkého rozsahu.


Oltár s plastikou Panny Márie bol reštaurovaný a výmaľba v kupole nad oltárom taktiež. Slávnostná sv. omša býva v kaplnke 5. augusta v deň posviacky hlavnej mariánskej kaplnky v Ríme.


Opravu kaplnky Panny Márie snežnej financoval Bohu známy darca.

 

Kaplnka Panny Márie Snežnej

Dolná ulica 4
900 01 Modra
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Modra